GDPR - vaše data jsou u nás v bezpečí

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZAMĚSTNANCI

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti

ŠMERAL BRNO a.s. (dále jen „ŠB“)

v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování osobních údajů:

 

1       Základní informace

Správce osobních údajů:  

ŠMERAL BRNO a.s., Křenová 65c, 658 25 Brno, IČO: 46346139, DIČ: CZ46346139.

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718.

 

Zpracovatel osobních údajů: 

Šmeral Brno a.s., odpovědní zaměstnanci

 

Pověřenec pro ochranu os. údajů: 

Ing. Zuzana Novotná, vedoucí odd. technika řízení

gdpr@smeral.cz, 532 167 689

 

Společnost je možné kontaktovat na adrese jeho sídla či na kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2       Osobní údaje, které společnost zpracovává

Za výše uvedenými účely zpracovává ŠB a.s. kategorie osobních údajů, které mohou zahrnovat zejména:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa trvalého bydliště;
 • doručovací adresa;
 • datum narození;
 • fotografie
 • rodné číslo;
 • číslo občanského průkazu (příp. číslo pasu);
 • státní příslušnost;
 • zdravotní pojišťovna;
 • telefonní číslo;
 • emailová adresa;
 • číslo bankovního účtu;
 • druh práce;
 • výše mzdy a odměn a nenárokových složek mzdy a vývoj jejich změn,
 • dosažené vzdělání a další vzdělávání;
 • výsledek lékařských prohlídek, doklady o změněné pracovní schopnosti;
 • rozhodnutí o přiznání důchodu;
 • evidence výkazu práce, pracovní neschopnosti; úrazu pracovního a jiného;
 • evidence služebních cest s užitím vlastního vozidla;
 • údaje o nařízených exekucích nebo insolvenci;
 • údaje o rodinných příslušnících (jméno, příjmení, rodné číslo, příp. zaměstnavatel manžela/ky), na které zaměstnanec uplatňuje daňové zvýhodnění;
 • poskytování stravování a benefitů zaměstnancům;
 • záznamy o plnění pracovních povinností a záznamy osobního hodnocení a případně i další kategorie osobních údajů potřebné s ohledem na konkrétní okolnosti výkonu práce příslušným zaměstnancem, zejména ty uvedené v osobním dotazníku zaměstnance.

 

3       Právní důvody a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány pouze za účelem jejich využití na úseku vedení personální agendy, řádného výpočtu mzdy a odvodů, personální politiky, řádného hlášení zaměstnávání cizinců, provozního řízení a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, managementu lidských zdrojů, sledování plnění pracovních povinností a docházky zaměstnanců, pro účely správy a vyřizování agendy služebních cest včetně zařizování veškerých služebních cest, pro účely kontroly hospodaření s majetkem zaměstnavatele a za účelem plnění veškerých kontrolních a zabezpečovacích povinností zaměstnavatele.

Osobní údaje nejsou zpracovávány způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

 

 

 

Společnost ŠB a.s. je oprávněna na základě následujících zákonných důvodů, zpracovávat osobní informace i bez souhlasu zaměstnance:

 • plnění zákonných povinností zaměstnavatele souvisejících s pracovněprávním vztahem [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR];
 • zpracování osobních údajů pro plnění pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR]; nebo
 • v případech, kdy je takové zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů zaměstnavatele, za něž lze považovat, mimo jiné, zájem na ochraně majetku zaměstnavatele či zájem na ochraně práv zaměstnavatele pro případ soudního či jiného sporu [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR].

 

4       Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely oprávněný zájem či plnění smlouvy, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je projevem svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.

 

Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 

5       Lhůta pro výmaz osobních údajů

Společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje po dobu trvání pracovněprávního vztahu a dále i po skončení pracovněprávního vztahu v potřebném rozsahu po dobu plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména se jedná o zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a Zákon č. 499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové služby); respektive v případě osobních údajů potřebných pro doložení pro oprávněné kontroly a dále k ochraně práv zaměstnavatele pro případ soudního či jiného sporu v nutném rozsahu po dobu nezbytnou k uplatnění příslušných nároků zaměstnavatele vůči zaměstnanci, která může dosahovat až délky 10 let po skončení pracovněprávního vztahu zaměstnance, když tato maximální délka se odvíjí od zákonné promlčecí lhůty v případě práva na náhradu úmyslně způsobené škody nebo jiné újmy a termínů stanovených ve smlouvách o poskytnutí dotací a grantů.

 

6       Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpřístupněny jen oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

 

Osobní údaje mohou být zpřístupněny (resp. osobní údaje vedené v osobním spisu zaměstnance):

 1. dle § 312 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:
 • Inspekci práce;
 • Úřadu práce České republiky;
 • Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 • Soudu, státnímu zástupci, policejnímu orgánu;
 • Národnímu bezpečnostnímu úřadu a zpravodajské službě;
 1. dále:
 • České správě sociálního zabezpečení;
 • Finančnímu úřadu a Finančnímu ředitelství;
 • Zdravotním pojišťovnám;
 • Pojišťovně
 • jiným subjektům na základě písemného zmocnění zaměstnance.

 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

7       Způsob zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

8       Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje zpracovává společnost ŠB a.s. v listinné a elektronické podobě. Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v uzamčených skříních, nebo archivech, ke kterým mají přístup pouze oprávněné osoby. Osobní data v elektronické podobě zpracovává společnost ŠB a.s. na počítačových systémech a uchovává je v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách, nebo jsou data uložena v PC pověřených pracovníků a tyto data jsou chráněna přístupovým heslem.

 

Zaměstnanci jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajů jiných subjektů údajů, se kterými přijdou při výkonu práce do styku, a to i po skončení pracovněprávního vztahu.

 

9       Práva subjektu údajů 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u společnosti ŠB a.s., a to buď zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu nebo písemně na adrese společnosti ŠB a.s.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům poskytuje společnost ŠB a.s., bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je společnosti ŠB a.s. oprávněna účtovat si přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám společnost ŠB a.s. poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je společnosti ŠB a.s. oprávněna v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude společnost ŠB a.s. informovat.

 

9.1      Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti je Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti. To platí rovněž pro kopii osobních údajů za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

9.2      Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost ŠB a.s. zpracovává. Subjektů údajů, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout společnosti ŠB a.s.  součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost ŠB a.s. zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede společnost ŠB a.s. bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na adrese společnosti ŠB a.s. za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

9.3       Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost ŠB a.s. neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost ŠB a.s.  má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adrese společnosti ŠB a.s.

 

9.4      Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.5      Právo na omezení opravy

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany společnosti ŠB a.s. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, společnost ŠB a.s. informuje jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může společnost ŠB a.s. poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 

9.6      Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti ŠB a.s., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost ŠB a.s. o předání těchto údajů jinému správci.

 

Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne společnost ŠB a.s. subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od společnosti ŠB a.s. získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese společnosti ŠB a.s. po doložení oprávněnosti požadavku.

 

9.7      Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti ŠB a.s. V případě, že společnost ŠB a.s. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost ŠB a.s.  zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Námitku je možné poslat písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.8      Právo na odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď, elektronickou cestou nebo písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat elektronickou cestou nebo písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.9      Automatizované individuální rozhodování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost ŠB a.s. neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 

9.10    Právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZÁKAZNÍCI, DODAVATELÉ

Informace o zpracování osobních údajů pro dodavatele a přiměřeně i jejich zástupců a kontaktních osob, zákazníky a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatele produktů a služeb, zájemců o produkty a služby a návštěvníky internetových stránek společnosti ŠMERAL BRNO a.s. (dále jen „ŠB“)

v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování osobních údajů:

 

1       Základní informace

Správce osobních údajů:  

ŠMERAL BRNO a.s., Křenová 65c, 658 25 Brno, IČO: 46346139, DIČ: CZ46346139.

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718.

 

Zpracovatel osobních údajů: 

Šmeral Brno a.s., odpovědní zaměstnanci

 

Pověřenec pro ochranu os. údajů: 

Ing. Zuzana Novotná, vedoucí odd. technika řízení

gdpr@smeral.cz, 532 167 689

 

Společnost je možné kontaktovat na adrese jeho sídla či na kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů.

2       Osobní údaje, které firma zpracovává

 • jméno a příjmení
 • obchodní firmu
 • IČO, DIČ
 • adresa sídla nebo místa podnikání
 • fakturační adresa
 • bankovní spojení
 • podpis
 • kontaktní telefonní číslo
 • kontaktní e-mail
 • Údaje z komunikace mezi společností ŠB a.s. a subjektem údajů. Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi společností ŠB a.s. a subjektem údajů. Jedná se o zápisy osobní komunikace, písemné a elektronické, se subjektem údajů.

 

3       Právní důvody a účel zpracování osobních údajů

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely zpracovává společnost ŠB a.s. údaje bez nutnosti souhlasu na základě smlouvy, oprávněného zájmu společnosti ŠB a.s. nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě souhlasu.

 

3.1      Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů společnosti ŠB a.s.

Společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje, které mu zákazník nebo dodavatel poskytl nebo osobní údaje, které společnost ŠB a.s. získala na základě plnění kupní smlouvy dle objednávky zákazníka, nebo objednávky k dodavateli. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností společnosti ŠB a.s. a ochranu oprávněných zájmů společnosti ŠB a.s. je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebuje společnost ŠB a.s. souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.

 

Jedná se zejména o tyto základní účely: 

 • předkládaní nabídek
 • provádění přípravných prací směrujících k uzavření smlouvy (plnění smlouvy)
 • uzavírání smluv (plnění smlouvy)
 • zajišťování servisu (plnění smlouvy)
 • plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
 • účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
 • výměna údajů s dalšími zpracovateli (oprávněný zájem a plnění smlouvy)
 • procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
 • zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Společnosti (oprávněný zájem)

 

Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností.

 

 

 

3.2      Zákazníci

U zákazníků zpracovává společnost ŠB a.s. osobní údaje pro obchodní účely primárně pro vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb společnosti ŠB a.s. nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby.

 

Pokud s tím zákazník souhlasí je možné také jeho recenzi služeb společnosti ŠB a.s. využít k marketingovým účelům a prezentovat ji na internetových stránkách společnosti ŠB a.s.

 

3.3      Subjekty údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením

U subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává společnost ŠB a.s. s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které ji subjekt údajů dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb společnosti ŠB a.s.

 

4       Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely oprávněný zájem či plnění smlouvy, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je projevem svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.

 

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 

5       Lhůta pro výmaz osobních údajů

Společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje:

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu a po dobu nezbytnou k uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu),
 • faktury jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy,
 • v případě jednání mezi společností ŠB a.s. a potenciálním zákazníkem, které nebylo završeno uzavřením obchodního vztahu (smlouvy), zpracovává společností ŠB a.s. poskytnuté osobní údaje po dobu 1 rok od příslušného jednání,
 • v případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu, po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo než je odvolán souhlas.

 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů ŠB a.s.  osobní údaje vymaže.

 

6       Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpřístupněny jen oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

 

Dále společnost ŠB a.s. při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnost ŠB a.s., mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak.

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

 • podílející se na dodání zboží / služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zpracovatelé na základě smlouvy se správcem v rozsahu údajů potřebných k účelu zpracování,
 • osoby poskytující právní poradenství nebo účetnictví,
 • vymáhání dlužných pohledávek,
 • činnost znalců, advokátů, auditorů,
 • správu IT systémů,
 • obchodní zastoupení.

 

Každý takový subjekt společnost ŠB a.s. pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

 

Zpracovateli jsou společnosti a fyzické osoby podnikající se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných.

 

K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou.

 

Společnost ŠB a.s. v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.

 

7       Způsob zpracování osobních údajů

Společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost ŠB a.s. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

8       Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje zpracovává společnost ŠB a.s. v listinné a elektronické podobě. Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v uzamčených skříních, nebo archivech, ke kterým mají přístup pouze oprávněné osoby. Osobní data v elektronické podobě zpracovává společnost ŠB a.s. na počítačových systémech a uchovává je v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách, nebo jsou data uložena v PC pověřených pracovníků a tyto data jsou chráněna přístupovým heslem.

 

Zaměstnanci jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajů jiných subjektů údajů, se kterými přijdou při výkonu práce do styku, a to i po skončení pracovněprávního vztahu.

 

Pro soubory cookie jsou využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU a to v USA. Podle rozhodnutí Evropské komise uveřejněné v Úředním věstníku EU tato země patří do skupiny zemí se zajištěnou odpovídající ochranou osobních údajů a režimem jejich volného předávání.

 

 

 

9       Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u společnosti ŠB a.s., a to buď zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu nebo písemně na adrese společnosti ŠB a.s.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům poskytuje společnost ŠB a.s., bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je společnosti ŠB a.s. oprávněna účtovat si přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám společnost ŠB a.s. poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je společnosti ŠB a.s. oprávněna v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude společnost ŠB a.s. informovat.

 

9.1      Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti je Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti. To platí rovněž pro kopii osobních údajů za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

9.2      Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost ŠB a.s. zpracovává. Subjektů údajů, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout společnosti ŠB a.s.  součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost ŠB a.s. zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede společnost ŠB a.s.  bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na adrese společnosti ŠB a.s.  za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

9.3       Právo na výmaz

Subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost ŠB a.s.  neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost ŠB a.s.  má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adrese společnosti ŠB a.s.

 

9.4      Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.5      Právo na omezení opravy

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany společnosti ŠB a.s. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, společnost ŠB a.s.  informuje jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může společnost ŠB a.s. poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 

9.6      Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti ŠB a.s., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost ŠB a.s. o předání těchto údajů jinému správci.

 

Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne společnost ŠB a.s. subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od společnosti ŠB a.s. získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese společnosti ŠB a.s. po doložení oprávněnosti požadavku.

 

9.7      Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti ŠB a.s. V případě, že společnost ŠB a.s. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost ŠB a.s.  zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Námitku je možné poslat písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.8      Právo na odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď , elektronickou cestou nebo písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat elektronickou cestou nebo písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.9      Automatizované individuální rozhodování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost ŠB a.s. neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 

9.10    Právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - KAMEROVÝ SYSTÉM

Informace o zpracování osobních údajů

kamerové systémy v areálu ŠMERAL BRNO a.s. (dále jen „ŠB“)

v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování osobních údajů:

 

1       Základní informace

Správce osobních údajů:  

ŠMERAL BRNO a.s., Křenová 65c, 658 25 Brno, IČO: 46346139, DIČ: CZ46346139.

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718.

 

Zpracovatel osobních údajů: 

Šmeral Brno a.s., odpovědní zaměstnanci

 

Pověřenec pro ochranu os. údajů: 

Ing. Zuzana Novotná, vedoucí odd. technika řízení

gdpr@smeral.cz, 532 167 689

 

Společnost je možné kontaktovat na adrese jeho sídla či na kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů.

2       Osobní údaje, které společnost zpracovává

Osobní údaje, které společnost ŠB a.s. zpracovává, jsou záznamy z kamer, umístěných v našem areálu.

 

3       Právní důvody a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje získány prostřednictvím kamerových systémů zpracovává společnost ŠB a.s. za účelem zabezpečení a ochraně majetku společnosti ŠB a.s. a k zabezpečení a ochraně osob.

 

Tyto účely jsou naším oprávněným zájmem ve smyslu článku čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tím je splněna zákonnost zpracování těchto dat. 

 

 

 

4       Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pro zpracování osobních údajů získaných z kamerového systému v rámci oprávněného zájmu společnosti ŠB a.s. není nutný souhlas subjektu údajů.

 

V případě, že společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely oprávněný zájem či plnění smlouvy, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je projevem svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.

 

Souhlas se lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 

5       Lhůta pro výmaz osobních údajů

Záznamy z kamerového systému uchovává společnost ŠB a.s. po dobu 5 dnů.

Pokud dojde k podezření z trestného činu, uchovává osobní údaje společnost ŠB a.s. v souladu s pokyny orgánů činných v trestním řízení.

 

6       Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpřístupněny jen oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

 

Záznamy z kamer společnost ŠB a.s. nikomu nepředává. Výjimkou je situace, kdy dojde k podezření z trestného činu a společnost je povinna předat je orgánům činným v trestním řízení.

 

Osobní údaje nepředává společnost ŠB a.s. do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

7       Způsob zpracování osobních údajů

Záznam je pořizován v nepřetržitém režimu (alternativně např. záznam v provozní době nebo mimo provozní dobu atp.). Dochází k prostému záznamu bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik.

 

8       Zabezpečení osobních údajů

Kamery jsou zabezpečeny proti ztrátě a zničení. Záznamy pořízené kamerami jsou uchovávány v počítači pod heslem. Těmito hesly disponují pouze oprávněné osoby a DOP. Počítač je umístěn v zabezpečené místnosti.

 

Zaměstnanci jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajů jiných subjektů údajů, se kterými přijdou při výkonu práce do styku, a to i po skončení pracovněprávního vztahu.

 

Ke každému přístupu k záznamům musí být relevantní důvod, který musí být v souladu s účelem za kterým je kamerový systém provozován. O přístupu ke kamerovému záznamu je vždy proveden záznam.

 

9       Práva subjektu údajů 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u společnosti ŠB a.s., a to buď zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu nebo písemně na adrese společnosti ŠB a.s.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům poskytuje společnost ŠB a.s., bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je společnosti ŠB a.s. oprávněna účtovat si přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám společnost ŠB a.s. poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je společnost ŠB a.s. oprávněna v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude společnost ŠB a.s. informovat.

 

9.1      Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti je Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti. To platí rovněž pro kopii osobních údajů za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

9.2      Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost ŠB a.s. zpracovává. Subjektů údajů, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout společnosti ŠB a.s.  součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost ŠB a.s. zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede společnost ŠB a.s.  bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na adrese společnosti ŠB a.s.  za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

9.3       Právo na výmaz

Subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost ŠB a.s.  neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost ŠB a.s.  má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adrese společnosti ŠB a.s.

 

9.4      Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.5      Právo na omezení opravy

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany společnosti ŠB a.s. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, společnost ŠB a.s.  informuje jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může společnost ŠB a.s. poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 

9.6      Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti ŠB a.s., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost ŠB a.s. o předání těchto údajů jinému správci.

 

Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne společnost ŠB a.s. subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od společnosti ŠB a.s. získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese společnosti ŠB a.s. po doložení oprávněnosti požadavku.

 

9.7      Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti ŠB a.s. V případě, že společnost ŠB a.s. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost ŠB a.s.  zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Námitku je možné poslat písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.8      Právo na odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď , elektronickou cestou nebo písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat elektronickou cestou nebo písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.9      Automatizované individuální rozhodování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost ŠB a.s. neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 

9.10    Právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - UCHAZEČI O ZAMĚSTNÁNÍ

Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání společnosti ŠMERAL BRNO a.s. (dále jen „ŠB“)

v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování osobních údajů:

 

1       Základní informace

 

Správce osobních údajů:  

ŠMERAL BRNO a.s., Křenová 65c, 658 25 Brno, IČO: 46346139, DIČ: CZ46346139.

Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718.

 

Zpracovatel osobních údajů: 

Šmeral Brno a.s., odpovědní zaměstnanci

 

Pověřenec pro ochranu os. údajů: 

Ing. Zuzana Novotná, vedoucí odd. technika řízení

gdpr@smeral.cz, 532 167 689

 

Společnost je možné kontaktovat na adrese jeho sídla či na kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2       Osobní údaje, které firma zpracovává

Údaje sloužící k základní identifikaci osoby jsou povinné, ostatní údaje uchazeči uvádí ve svých životopisech a profilech, aniž by je společnost ŠB a.s. výslovně požadovala. Není tudíž možné taxativně vyjmenovat osobní údaje, které společnost ŠB a.s.  zpracovává v této oblasti, neboť neexistuje jednotný vzor životopisu a každý uchazeč o zaměstnání může uvádět zcela odlišné údaje.

 

V obecné rovině zpravidla společnost ŠB a.s. zpracovává tyto údaje:

 • jméno a příjmení, včetně akademických titulů;
 • adresa trvalého bydliště;
 • doručovací adresa;
 • datum narození
 • fotografie
 • e-mail
 • telefon
 • oblast působení
 • praxe
 • dosažené vzdělání a další vzdělávání;
 • občanství
 • jazykové dovednosti
 • absolvované kurzy
 • školení a certifikáty
 • znalosti a dovednosti
 • osobní zájmy
 • Údaje z komunikace mezi Společností a subjektem údajů. Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi Společností a subjektem údajů.

 

Společnost ŠB a.s. nikdy nevyžaduje osobní údaje, které k danému účelu nejsou potřeba (např. rodné číslo, číslo občanského či jiného průkazu, kopie dokladu apod.).

 

3       Právní důvody a účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány za účelem výběru vhodného uchazeče k obsazení vypsané pracovní pozice a případného kontaktování uchazečů. Takové zpracování umožňuje ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, i bez souhlasu.

 

Osobní údaje používá společnost ŠB a.s. v rámci náborového procesu vždy pouze k tomuto účelu a o tomto účelu vždy subjekt údajů transparentně informuje.

 

4       Souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě, že společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje pro jiné účely, které nelze podřadit pod účely oprávněný zájem či plnění smlouvy, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů, který je projevem svobodné vůle a tvoří tak specifický titul pro takové nakládání s osobními údaji.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení.

 

 

5       Lhůta pro výmaz osobních údajů

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání zpracovává společnost ŠB a.s. do skončení výběrového řízení, maximálně 6 měsíců od doručení životopisu, příp. déle po dobu, po kterou společnosti ŠB a.s. stanoví jednotlivé právní předpisy povinnost zpracovávat osobní údaje. Po uplynutí těchto dob bude životopis skartován / vymazán, pokud uchazeč o zaměstnání neudělil souhlas se zařazením do naší databáze uchazečů.

 

Pokud subjekt údajů poskytne společnosti ŠB a.s. souhlas se zpracováním osobních údajů nad rámec daného účelu, je tento další účel vždy uveden v poučení o ochraně osobních údajů nebo v textu souhlasu se zpracováním.

 

6       Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpřístupněny jen oprávněným zaměstnancům společnosti ŠB a.s., kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů.

 

Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

 

7       Způsob zpracování osobních údajů

Společnost ŠB a.s. zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost ŠB a.s. vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

 

8       Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje zpracovává společnost ŠB a.s. v listinné a elektronické podobě. Osobní údaje v listinné podobě jsou uloženy v uzamčených skříních, nebo archivech, ke kterým mají přístup pouze oprávněné osoby. Osobní data v elektronické podobě zpracovává společnost ŠB a.s. na počítačových systémech a uchovává je v datových úložištích s omezeným přístupem, která jsou umístěna ve střežených budovách, nebo jsou data uložena v PC pověřených pracovníků a tyto data jsou chráněna přístupovým heslem.

 

Zaměstnanci jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajů jiných subjektů údajů, se kterými přijdou při výkonu práce do styku, a to i po skončení pracovněprávního vztahu.

 

9       Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku. Můžete je uplatnit u společnosti ŠB a.s., a to buď zasláním e-mailu na uvedenou e-mailovou adresu nebo písemně na adrese společnosti ŠB a.s.

 

Veškerá sdělení a vyjádření k uplatněným právům poskytuje společnost ŠB a.s., bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je společnosti ŠB a.s. oprávněna účtovat si přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

 

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám společnost ŠB a.s. poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je společnosti ŠB a.s. oprávněna v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude společnost ŠB a.s. informovat.

 

9.1      Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti:

 • potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
 • informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů. V případě opakované žádosti je Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti. To platí rovněž pro kopii osobních údajů za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

9.2      Právo na opravu nepřesných údajů

Subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm společnost ŠB a.s. zpracovává. Subjektů údajů, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout společnosti ŠB a.s.  součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm společnost ŠB a.s. zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede společnost ŠB a.s.  bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na adrese společnosti ŠB a.s.  za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.

 

9.3       Právo na výmaz

Subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost ŠB a.s.  neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost ŠB a.s.  má nastaveny mechanismy pro zajištění anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na adrese společnosti ŠB a.s.

 

9.4      Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.5      Právo na omezení opravy

Subjekt údajů má právo na oznámení ze strany společnosti ŠB a.s. v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, společnost ŠB a.s.  informuje jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může společnost ŠB a.s. poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 

9.6      Právo na přenositelnost osobních údajů

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl společnosti ŠB a.s., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat společnost ŠB a.s. o předání těchto údajů jinému správci.

 

Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne společnost ŠB a.s. subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od společnosti ŠB a.s. získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na adrese společnosti ŠB a.s. po doložení oprávněnosti požadavku.

 

9.7      Právo vznést námitku

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti ŠB a.s. V případě, že společnost ŠB a.s. neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost ŠB a.s.  zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

 

Námitku je možné poslat písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.8      Právo na odvolání souhlasu

Souhlas se zpracováním osobních údajů je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď , elektronickou cestou nebo písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat elektronickou cestou nebo písemně na adresu společnosti ŠB a.s.

 

9.9      Automatizované individuální rozhodování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost ŠB a.s. neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

 

9.10    Právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů

Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - AKCIONÁŘI

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – AKCIONÁŘI

 

Společnost Šmeral Brno a.s., IČO: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718 (dále také jen „Společnost“), tímto informuje o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů akcionářů Společnosti, popřípadě jejich zástupců,

 

a to v souladu s ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Společnost se zavazuje vhodným způsobem zabezpečit zpracování osobních údajů akcionářů, popřípadě jejich zástupců (dále také společně jen „subjekt údajů“).

 

 

1       Základní informace

 

Správce osobních údajů:  

 

Šmeral Brno a.s., IČO: 463 46 139, se sídlem Křenová 261/65c, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložce 718

 

Zpracovatel osobních údajů: 

Šmeral Brno a.s., odpovědní zaměstnanci

 

Pověřenec pro ochranu os. údajů: 

Ing. Zuzana Novotná, vedoucí odd. technika řízení

gdpr@smeral.cz, 532 167 689

 

Společnost je možné kontaktovat na adrese jeho sídla či na kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2       Osobní údaje, které Společnost zpracovává

 

Společnost zpracovává různé druhy osobních údajů ve vztahu k akcionářům, popřípadě jejich zástupcům. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození;
 • bydliště;
 • číslo bankovního účtu akcionáře (netýká se zástupce akcionáře);
 • ID majitele v Centrálním depozitáři cenných papírů (netýká se zástupce akcionáře);
 • označení druhu akcie a jmenovitá hodnota akcií;
 • emailová adresa akcionáře;
 • potvrzení o daňovém rezidentství;
 • další údaje, jejichž poskytnutí vyžaduje zákon či Společnost z důvodu oprávněného zájmu;
 • případně informace poskytnuté dobrovolně akcionářem.

 

Obecně platí, že Společnost shromažďuje osobní údaje přímo od akcionáře. Společnost dále získává osobní údaje z výpisu z evidence investičních nástrojů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, která v souladu se stanovami Společnosti nahrazuje seznam akcionářů, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních předpisů.

 

3       Kde jsou osobní údaje uloženy

 

Osobní údaje akcionářů mohou být uchovávány na zabezpečených serverech v IT systémech Společnosti v České republice. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky.

 

4       Právní důvody a účel zpracování osobních údajů

 

Společnost zpracovává osobní údaje akcionářů na základě následujících právních důvodů (titulů):

 • plnění právní povinnosti;
 • oprávněný zájem Společnosti.

 

PLNĚNÍ PRÁVNÍ POVINNOSTI

 

Společnost zpracovává osobní údaje akcionářů, popřípadě jejich zástupců v souvislosti s výkonem práv a povinností vyplývajících ze vztahu akcionář a Společnost, zejména pro účely účasti na valné hromadě Společnosti a výkonu práv a povinností na ní, výplaty podílu na zisku (dividendy) a jiné účely stanovené právními předpisy.

 

Souhlas akcionáře, resp. jeho zástupce se zpracováním osobních údajů pro plnění právní povinnosti se nevyžaduje.

 

Společnost poskytuje osobní údaje akcionářů, popřípadě jejich zástupců:

 • zpracovatelům;
 • příjemcům osobních údajů, mezi něž patří orgány státní správy a další subjekty v rámci uplatnění zákonem stanovených práv a plnění zákonem stanovených povinností;

a to zejména za účelem:

 • plnění povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), mimo jiné ostatní akcionáři a třetí osoby v souladu s ust. § 266 odst. 2 ZOK;
 • plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

 

Rozsah zpracování osobních údajů a doba jejich zpracování nepřesáhne 10 let po ukončení majetkové účasti ve Společnosti, nestanoví-li právní předpisy dobu delší.

 

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

 

Právní titul zpracování osobních údajů tam, kde převažují legitimní zájmy/práva správce nad zájmy/právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se o případy, pro které není nutný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

Jedná se zejména o následující účel:

Ochrana základních či jiných důležitých práv Společnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, a to po dobu, která je stanovena obecně závaznými právními předpisy, nejdéle však 10 let po ukončení majetkové účasti ve Společnosti.

 

5      Způsob zpracování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Společnosti, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, zpracovatelům, s nimiž má Společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů. Seznam zpracovatelů osobních údajů bude poskytnut na vyžádání akcionářem.

 

6       Práva subjektu údajů (akcionáře nebo jeho zástupce)

 

Akcionář i jeho zástupce mají právo:

a) na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování;

b) vznést námitku proti tomuto zpracování;

c) podat stížnost u dozorového úřadu - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.;

d) kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů s účinky do budoucna (je-li pro zpracování osobních údajů souhlas vyžadován);

e) získat od správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;

f) aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů;

g) aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje (také právo být zapomenut), které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, a to v taxativně uvedených důvodech uvedených v GDPR: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním osobních a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro další zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené unijní nebo vnitrostátní legislativou, které se na správce vztahuje; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Podrobnosti a výjimky k výkonu tohoto práva upravuje GDPR;

h) aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;

i) na přenositelnost osobních údajů, tzn. získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, b) zpracování se provádí automatizovaně;

j) kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, včetně profilování založeného na ustanoveních GDPR. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

k) nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Výjimky a podrobnosti stanoví GDPR.

Správce osobních údajů:
ŠMERAL BRNO a.s., Křenová 65c, 658 25 Brno, IČO: 46346139, DIČ: CZ46346139.
Společnost zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 718.
Zpracovatel osobních údajů:
Šmeral Brno a.s., odpovědní zaměstnanci
Kontaktní osoba - Pověřenec pro ochranu os. údajů:
Ing. Zuzana Novotná
Telefon: 532 167 689
E-mail: gdpr@smeral.cz
Logo

COOKIES - Nastavení soukromí:

Na těchto webových stránkách se používají soubory cookies a další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby a vyvíjet pro Vás a ostatní naše uživatele služby nové.

Šmeral Brno a.s. zpracovává některé údaje na základě tzv. oprávněného zájmu. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu můžete vznést námitku. V případě námitky proti zpracování prováděném Šmeral Brno a.s. se můžete obrátit na naši pověřenkyni pro ochranu osobních údajů.

Pokud kliknete na tlačítko „Rozumím a přijímám“ potvrzujete, že jste se seznámili s veškerými informacemi o zpracování cookies a udělujete tím souhlas ke všem účelům, ke kterým lze prostřednictvím tohoto rozhraní udělit souhlas.

V případě, že se rozhodnete souhlas neudělit, opusťte prosím prohlížení stránek.

 

Účely zpracování údajů:

Ukládání a/nebo přístup k informacím v zařízení. Personalizovaná reklama a obsah, měření reklamy a obsahu, poznatky o okruzích publika a vývoj produktů. Měření, hodnocení a zkoumání zdrojů návštěvnosti webové stránky a vytváření statistik. Činíme tak z důvodu našeho oprávněného zájmu na sledování návštěvnosti a zlepšování našich webových stránek.

Pro měření návštěvnosti našich webových stránek využíváme nástroje službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc.

Cookies posuzujeme pouze hromadně a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivých návštěvníků naší webové stránky. Vaši IP adresu zásadně nesledujeme a neuchováváme.

Zpracování údajů provádí společnost Šmeral Brno a.s. Křenová 65c, 602 00 Brno, IČO 46346139, která je též provozovatelem webové stránky www.smeral.cz.